Witamy    Zaloguj
22 843 83 72, 501 207 986

Regulamin

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego DRUKOMATIC.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu internetowego DRUKOMATIC, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera podstawowe zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu DRUKOMATIC, w tym dotyczące sposobu składania zamówień i odbioru zamówionych materiałów poligraficznych.
3. Właścicielem Serwisu jest spółka Centrum Poligrafii Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088441, REGON 001324791, NIP 521-31-85-902. Wysokość kapitału zakładowego 50 400 PLN.

II. Realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu następuje po wybraniu jednego z produktów oferowanych na stronach www.drukomatic.pl, www.drukomatic.eu, www.drukomatic.com.pl
2. Korzystający z Serwisu może złożyć zamówienie na wykonanie wybranego produktu wyłącznie za pośrednictwem serwisu DRUKOMATIC.
3. Poprzez złożenie zamówienia bądź rejestrację w serwisie DRUKOMATIC Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są wykonywane zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej www.drukomatic.pl, www.drukomatic.com.pl, www.drukomatic.eu.
5. Usługi realizowane za pośrednictwem Serwisu obejmują wykonanie produktu na podstawie projektu stworzonego przez Klienta, przesłanego przez Klienta za pośrednictwem Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.drukomatic.pl, www.drukomatic.com.pl, www.drukomatic.eu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma - na adres e-mail wskazany w zamówieniu - potwierdzenie złożenia zamówienia.
7. Nie zostaną przyjęte do realizacji zamówienia, w przypadku których:
a. wysłane przez Klienta pliki są w jakimkolwiek stopniu uszkodzone,
b. wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści zamówienia,
c. wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające realizację zamówienia w całości lub w części,
d. opłata za produkt i przesyłkę (w przypadku wybrania opcji płatności – PayPal lub Payu) nie zostanie dokonana.
8. W takiej sytuacji powiadomienie Klienta o nie przyjęciu zamówienia do realizacji nastąpi poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
9. Serwis DRUKOMATIC dokłada wszelkich starań, aby realizacja zamówienia odbyła się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

III. Doręczenia

1. Po wykonaniu złożonego przez Klienta zamówienia towar zostanie - zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta przy składaniu zamówienia:
a. wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej listem priorytetowym na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
b. wysłany przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
c. spakowany do odbioru osobistego.
2. Koszty dostawy produktów są zależne od wagi oraz gabarytów przesyłki. Szczegółowy koszt przesyłki kalkulowany jest podczas składania zamówienia i jest uwzględniony w widocznym miejscu w panelu koszyka na stronach www.drukomatic.pl, www.drukomatic.com.pl, www.drukomatic.eu.
3. Odmowa przyjęcia przesyłki zawierającej zamówiony produkt, a także zaniechanie przyjęcia przesyłki - niezależnie od przyczyny tego zaniechania, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizację zamówienia.

IV. Płatności

1. Za realizację zamówienia Klient zapłaci wynagrodzenie zgodne z wyceną zamówienia dokonaną w chwili składania zamówienia na podstawie wyliczeń uwzględniających szczegóły zamówienia, przedstawionych w trakcie składania zamówienia na stronach www.drukomatic.pl, www.drukomatic.com.pl, www.drukomatic.eu.
2. Klient zapłaci wynagrodzenie według własnego wyboru dokonanego przy składaniu zamówienia:
a. Za pośrednictwem usługi PayU, zgodnie ze stosownym regulaminem serwisu PayU,
b. Za pośrednictwem usługi PayPal zgodnie ze stosownym regulaminem serwisu PayPal,
c. Gotówką „za pobraniem”.
3. Składając zamówienie klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 05.133.1119 z dnia 20 lipca 2005 r.) z późn. zm.
4. Czas dostawy towarów jest zależny od wybranej opcji dostawy i obejmuje:
a. 2 dni robocze dla przesyłki kurierskiej,
b. 7 dni roboczych w przypadku przesyłki pocztowej.
5. Czas dostawy nie jest tożsamy z czasem realizacji zamówienia ani w nim zawarty.

V. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem produkt taki podlega reklamacji.
2. Reklamacja dotycząca uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będzie rozpatrywana tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora (kurier, listonosz). Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego i odmowa przyjęcia przesyłki.
3. Reklamację z wszelkich innych przyczyn niż określone w pkt. 2 należy składać bezpośrednio do właściciela serwisu DRUKOMATIC za pomocą poczty e-mail na adres reklamacje@drukomatic.pl, wpisując temat wiadomości - Reklamacja. W zgłoszeniu tym należy wskazać:
 a) swoje imię i nazwisko,
 b) numer telefonu
 c) emaila kontaktowego,
 d) nr zlecenia DRUKOMATIC,
 e) ilość reklamowanych sztuk,
 f) dokładnie opisać wady uzasadniające zdaniem Klienta reklamację,
 g) załączyć fotografię wady,
 h) określić formę roszczenia - ponowne wykonanie produktu lub zwrot pieniędzy.
4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie zarejestrowane w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia maila. Zgłaszającemu zostanie wysłany zwrotnie e-mail potwierdzający przyjęcie reklamacji. Należy wtedy przesłać reklamowany towar za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną (nie priorytetową), bez zadeklarowanej wartości (koszty ubezpieczenia ponosi Klient), bez potwierdzenia doręczenia, bez określenia tzw. warunków szczególnych przesyłki na adres: Centrum Poligrafii Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 53 02-232 Warszawa wraz z dopiskiem DRUKOMATIC oraz numerem zamówienia.
5. Centrum Poligrafii Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Koszty przesyłki zostaną zwrócone w momencie uwzględnienia reklamacji.
7. W przypadku zniszczenia oryginalnego opakowania w jaki został zapakowany przesłany przez DRUKOMATIC produkt, należy w możliwie zbliżony sposób zapakować towar przygotowany do wysyłki (karton, folia zabezpieczająca), w celu uniknięcia uszkodzenia w trakcie transportu.
8. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez DRUKOMATIC reklamowanego towaru.
9. Koszty postępowania reklamacyjnego obciążają Klienta jedynie w przypadku reklamacji nieuzasadnionej.

VI. Przechowywanie materiałów

1. Przesłane przez Klienta pliki będą przechowywane na serwerze obsługującym serwis DRUKOMATIC od momentu złożenia zlecenia przez 6 miesięcy. Po tym okresie wszelkie materiały przesłane przez Klienta zostaną usunięte.
2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem treści o charakterze bezprawnym, naruszającym obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: wzywające do nienawiści o jakimkolwiek podłożu, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm lub komunizm, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób oraz rozpowszechniające wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na umieszczenie ich wizerunku w serwisie DRUKOMATIC.

VII. Prawa autorskie

1. Składając zamówienie Klient jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów przesyłanych wraz zamówieniem.
2. W razie naruszenia - na skutek realizacji zamówienia złożonego przez Klienta - praw autorskich osób trzecich całkowitą odpowiedzialność za to naruszenie ponosi Klient.
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami autorskimi, do naruszenia których doszło w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego uregulowania zasadnych roszczeń osób trzecich i zwalnia właściciela serwisu DRUKOMATIC z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

VIII. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o RODO z dnia 25.05.2018 r. wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Poligrafii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez administratora danych - oświadczenia w tym zakresie należy składać na piśmie na adres Centrum Poligrafii Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 53 02-232 Warszawa wraz z dopiskiem DRUKOMATIC.

IX.Informacja o "Cookies"

1. Czym są pliki „cookies”
Plik „cookie” to ciąg znaków, najczęściej w postaci niewielkiego pliku tekstowego, który zostaje zapisany na urządzeniu końcowym w momencie, gdy odwiedzasz witrynę.
2. Do czego używamy plików „cookies”
Plików „cookie” używamy by podnieść użyteczność naszej strony i jakość świadczonych usług zgodnie z preferencjami naszych użytkowników. Wykorzystujemy je do anonimowych badań statystycznych związanych z odwiedzinami naszej witryny. Dane zawarte w plikach „cookies” umożliwiają blokowanie wielokrotnego wyświetlania treści użytkownikowi oraz pomagają zwiększyć efektywność reklam.
3. Jakich rodzajów plików „cookies” używamy
Używamy dwóch rodzajów plików: tymczasowych, które wygasają w momencie wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki oraz stałych, które zostają na urządzeniu użytkownika zgodnie z czasem określonym w parametrach lub usunięcia ich przez użytkownika.
4. Dane osobowe
Nie wykorzystujemy plików „cookies” do identyfikacji użytkownika a jedynie danych dotyczących połączenia.
5. Obsługa i usuwanie plików „cookies”
Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zezwala na obsługę plików „cookies” na urządzeniu końcowym, można jednak zmienić domyślne ustawienia i blokować ich obsługę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi, blokowania i usuwania plików „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie obsługi plików „cookies” może mieć wpływ na obsługę funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz - w odniesieniu do konsumentów - ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U. 2002 r. Nr. 141 poz. 1176 ze zmianami].
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.drukomatic.pl, www.drukomatic.com.pl, www.drukomatic.eu, oraz w siedzibie Centrum Poligrafii Sp. z o. o., ul. Łopuszańska 53 02-232 Warszawa.